شیر خلا

در صنعت خلا انواع مختلفی از شیر(ولو) خلا وجود دارد، از جمله آنها میتوان به :

  1. شیر توپی (Ball Valve)
  2. شیر دروازه ای(Gate Valve)

اشاره کرد.